آخرین اخبار
معاونت تدوین و تنقیح

بازنگـری، تنقیح، تـدوین و به روز نمـودن قـوانین و مقـررات و ضـوابط مربوط به حوزه فعالیت شهرداری، رفع ابهامات و معضلات تقنینی، تشکیل آرشیو، مکانیزاسیون و انتشار قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری، پیگیری و تعامل با قوه مقننه جهت تصویب قوانین مربوط به حوزه مدیریت شهری و...

معاونت امور شورا

- تهیه، تنظیم و ارسال لوایح مورد نیاز شهرداری تهران به شورای اسلامی شهر تهران با مشارکت حوزه‌های تخصصی - بررسی طرح‌های ارائه شده از سوی مراجع تقنینی و در صورت لزوم دفاع از حقوق شهرداری - بررسی مصوبات ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران و پیگیری اعتراض به مصوبات حسب مورد - رسیدگی به درخواست‌ها و شکایت‌های مردمی واصله از سوی اعضای شورای اسلامی شهر تهران و پیگیری ارسال پاسخ لازم - بررسی تذکرات و سوالات اعضای شورای اسلامی شهر تهران و هماهنگی با مراجع مربوطه جهت ارائه پاسخ به شورا - تهیه و ارائه گزارش اجرای قوانین و مقررات و مصوبات شورای اسلامی شهر در شهرداری تهران به مراجع ذیصلاح